Offtopic - politika, közélet (AS Romától független, 18+)

ide jöhet minden

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 20:27


És mit ad Isten,a kurucon is egy zsidókkal foglalkozó publicisztika tárul a szemeim elé.Akinek van ideje,fussa át,nagyon érdekes és elgondolkodtató.Jók a kérdésfeltevések az írás végén.Annak is ajánlom,aki ódzkodik a kurucinfótól,netalán gyűlöli azt.Érdemes összevetni a Sartre-szövegrészlettel.Az igazságot az tudja magában összerakosgatni apránként,aki mind a két oldal érveit és tényeit ismeri.Hajrá!

http://kuruc.info/r/9/123977/
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 19:59


"Zsidó az az ember, akit a többi ember zsidónak tart: íme az egyszerű igazság,..."

Ha erre a mondatra utaltál a hahotajellel,akkor elnézést kérek tőled,fradista.Akkor nem gúnyolódás volt.
Ha azt akartad azzal a hozzászólásoddal kifejezni,hogy ahogy a zsidót,úgy a nácit is gyártják,akkor ne haragudj.
A fent idézett mondat tartalmával nem értek egyet,ettől függetlenül elhamarkodottan ítéltem.
Bocs.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 19:43


Akkor egy hosszabb részlet.Mindenkire rábízom,hogy hogyan értelmezi,illetve hogyan vonatkoztatja magára.Sartre így kezdi a Vádirat az antiszemitizmus ellen című művét: "Ha valaki országának, vagy saját magának bajait egészen vagy részben annak a körülménynek tulajdonítja, hogy a közös-ségben zsidó elemek is vannak; ha a dolgok állapotán úgy vél segíteni, hogy a zsidókat meg-fosztja bizonyos jogaiktól, kirekeszti bizonyos gazdasági és társadalmi funkcióiból, kitiltja őket arról a területről, vagy mindannyiukat kiirtja; az ilyen emberről az mondják, hogy anti-szemita felfogású. Ez a szó: felfogás, meggondolkodtat..."
Majd így folytatja: "Hajlandó vagyok elismerni, hogy lehet valakinek véleménye a kormány szőlőtermesztési politikájáról, vagyis a megokolások alapján eldöntheti, hogy helyesli-e vagy ellenzi az algériai borok szabad behozatalát: ebben az esetben ugyanis anyagi dolgok meg-szervezésének elbírálásáról van szó. De tagadom, hogy véleménynek lehessen nevezni egy doktrínát, amely kifejezetten bizonyos személyekre irányul. A zsidó, aki az antiszemitának céltáblája, nem sematikus lény, akit kizárólag a működése határoz meg a közigazgatási jogban, vagy helyzete és cselekedetei, a Code Napoleon szerint. A zsidó személy, zsidóknak gyermeke, felismerhető a külsejéről, a hajának színéről, esetleg a ruházatáról és - tartozik a gondolatoknak abba a kategóriájába, melyeket a szabad véleményalkotás joga véd."
Sartre az antiszemitizmus okai vizsgálva következő megállapításra jut: "Egy fiatal asszony azt mondja nekem:>>Elviselhetetlen kellemetlenségeim voltak szűcsökkel, megloptak, elégették a rájuk bízott szörméket. Nos, látja, mindegyikük zsidó volt.<< De miért választotta inkább a zsidók elleni, mint a szűcsök elleni gyűlöletet ? Miért a zsidókat vagy a szűcsöket inkább, mint egy bizonyos zsidót, egy bizonyos szűcsöt ? Ennek oka, hogy megvolt benne az antisze-mitizmus előfeltétele."
Sartre megállapítása a következő: "Korántsem a tapasztalatból fakad a zsidóról alkotott véle-mény, éppen ellenkezőleg, az előzetes elképzelés megvilágításában látják a tapasztaltakat; ha nem léteznének zsidók, az antiszemiták bizonyára felfedeznék őket."
Sartre szerint: "... semmiféle külső tényező sem váltja ki az antiszemitából az antiszemitizmust. Az antiszemitizmus szabad és totális választása egy bizonyos egyéniség-típusnak; globális beállítódás, melyet valaki nemcsak a zsidókkal szemben ölt magára, hanem általában az emberekkel, a történelemmel és a társadalommal szemben egyaránt; szenvedély és ugyanakkor világszemlélet is."
E "világszemléletet" Sartre szerint bár az egyén önmagában alakítja ki, de csak a közösségben, az emberek tömegében érvényesülhet, mert: "Ez a mondat>>Gyűlölöm a zsidót<<, azok közé tartozik, amelyeket csoportosan mondanak; ezzel a mondattal az ember tradícióhoz és közös-séghez köti hozzá magát..."
Milyen is ez az antiszemita ?! Sartre így válaszol: "Olyan ember ez, aki fél. Persze nem a zsi-dóktól, hanem önmagától, a lelkiismeretétől, a szabadságától, az ösztöneitől, a felelősségeitől, a magánytól, a változástól, a társadalomtól és a világtól, vagyis mindentől, a zsidók kivételé-vel. Gyáva ember, aki nem akarja bevallani magának a gyávaságát. Gyilkos, aki visszafojtja és cenzúrázza ölési hajlamait, de megfékezni nem tudja őket, és mégsem merészel másképpen ölni, mint in effigie, képletesen, vagy a tömeg személytelenségében... Az >>antiszemita<< egy szóban való kifejezése az emberi állapottól való félelemnek. Az antiszemita az az ember, aki kérlelhetetlen szikla, dühöngő vihar, pusztító villám akar lenni: minden, csak nem az ember." A fenti kérdésre tehát itt a Sartre-i válasz, de ki is az antiszemita célpontja ? Természetesen a zsidó egyén ! Ki hát a zsidó egyén ? Sartre szerint: "Zsidó az az ember, akit a többi ember zsidónak tart: íme az egyszerű igazság,..."
Az egyéni definíció után Sartre a zsidó létet is meghatározza: "Ez talán egyik értelme a zsidó Kafka >>A per<< című regényének. Mint a regény hőse, úgy a zsidó is egy végtelenül hosszú perben áll. Nem ismeri a bíráit, s ügyvédeit is alig, nem tudja, mivel vádolják, de tisztában van vele, hogy bűnösnek tartják. Az ítéletet mindig felfüggesztik egy kis időre, s ő igyekszik azt kihasználni, hogy ezer módon bebiztosítsa magát; de minden vaktában megkísérelt elővigyá-zatossága csak még súlyosbítja a bűnössségét. Még ha külsőleg fényesnek látszik is a helyzete, ez a véget nem érő per összemorzsolja belülről, és néha - mint a regényben is, mikor azt állítják, hogy elvesztette a pert, - az emberek megragadják, elhurcolják és leölik a külváros egy sötét zugában." "Zsidónak lenni annyit tesz, mint kivetetten és elhagyatottan élni zsidó helyzetben és ugyanakkor saját személyében felelni az egész nép sorsáért és természetéért."
De vajon mi indukálja az antiszemitizmust ? Sartre szerint: "... nem a zsidó karaktere váltja ki az antiszemitizmust, hanem éppen ellenkezőleg, az antiszemita teremti meg a zsidót. Az el-sődleges jelenség tehát az antiszemitizmus, amely visszafejlődött társadalmi képződmény és prelogikus világfelfogás."
Összegvén és megkísérelvén Sartre gondolatainak szintetizálását a következőket állapíthatjuk meg: A zsidóellenesség mitikus világképpé válásában látja Sartre az antiszemitizmus specifi-kumát. Szerinte az antiszemita mítosz manicheus világképen alapul, amelyben a Zsidó a Jóval örök harcban álló Gonosz megtestesítője. Az antiszemitizmus mitikus jellege teszi lehetővé, hogy az antiszemita zsidóképében ellentmondásmentesen megfér a zsidó tőkés és a zsidó szo-cialista, a zsidó imperialista és a zsidó kommunista. A manicheus antiszemitizmus Zsidója ugyanis nem az eleven, érdekei szerint ésszerűen cselekvő zsidó, hanem a "gonosz szelleme", maga a "rossz akarat", akit egy metafizikai princípium hajt a Rosszra. "Őtőle ered a Gonosz ezen a földön, minden, ami a társadalomban rossz (krízisek, háborúk, éhínségek, felfordulások és forradalmak), közvetlenül vagy közvetve neki tulajdonítható."
A zsidók gyűlölete -Sartre vélekedése szerint- az antiszemiták kisebbrendűségű érzéseit fedi; a zsidók megvetése az önmegvetéstől való szorongásból ered. Az a csoport, amely képes megőrizni a csak őrá vonatkozó jellegzetességeket egy nem hagyományteremtő közegben, ki-váltja a többségi társadalom dühét, s ha e csoport mentalitása érinthetetlennek, vagy értékei-ben hozzáférhetetlennek bizonyul, akkor a környezete előbb-utóbb kedvét fogja lelni e csoport tagjainak egyéni sebezhetőségében, legyőzhetőségében. "Sartre szerint a zsidóság éppenhogy karakterisztikus pozitív tulajdonságaival vált ki kontrollálhatatlan indulatokat. Az antiszemi-tizmus -és általában a fajüldözés a valamikori kannibalizmus és emberáldozati jelleg jegyeit viseli magán: az elsajátíthatatlan vagy érthetetlen iránti pusztítás vágyát."Nos,én látom Sartre-ban a tenni akarást,a humanitást.De ha látná,hogy ma a zsidóság egy része hogy használja ki és fordítja visszájára ezt az egész helyzetet,akkor forogna a sírjában.Ha Sartre nem volt bértollnok cionista,akkor most értetlenül állna a világ dolgai előtt.
Az általa leírt dolgok szinte teljesen a visszájára fordultak.
Nagyon könnyű ezt a szöveget darabokra szedni így 2014-ben.
Ezek az amúgy megértést és elfogadást szorgalmazó állítások ma már nem nagyon állják meg a helyüket.Véknyan.
Mindenesetre köszönöm neked,fradista,hogy szóba hoztad Sartre-t,és elhintetted azt a francia mondatot.
Ma is tanultam valamit.
Köszönöm.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 19:19


No itt is egy nagyon rövid, átfogó tartalmi ismertető:

Jean Paul Sartre, a XX. század francia irodalmának, szellemi életének legnagyobb hatású, legnépszerűbb, ugyanakkor legvitatottabb képviselője - gazdag, ám ellentmondásos életművet hagyott hátra. Filozófiája, politikai állásfoglalása hatással volt korára, s ez a hatás messze túllépte Franciaország határait. Sokat elemzett és kritizált írásai közé tartozik az Elmélkedések a zsidókérdésről is. A több, mint ötven éve keletkezett tanulmány ma is indulatokat gerjeszt, ami szomorú bizonyítéka annak, hogy a témaválasztás időszerű, Sartre megállapításainak többsége időálló és aktuális.

A zsidógyűlölet - Sartre szerint - valójában az antiszemiták kisebbrendűségi érzéseit fedi, megvetésük éppen az önmegvetéstől való szorongásban gyökeredzik. Az a csoport, mely képes hagyományőrzésre egy kevéssé hagyományteremtő közegben, kiváltja társadalmi környezete dühét, s ha e csoport mentalitása érinthetetlennek, vagy értékeiben hozzáférhetetlennek bizonyul - e társadalmi környezet előbb-utóbb kedvét fogja lelni e csoport tagjainak egyéni sebezhetőségében, legyőzhetőségében. Sartre szerint a zsidóság éppen hogy karakterisztikus pozitív tulajdonságaival vált ki kontrollálhatatlan indulatokat. Az antiszemitizmus - és általában a fajüldözés a valamikori kannibalizmus és emberáldozati jelleg jegyeit viseli magán: az elsajátíthatatlan vagy érthetetlen iránti pusztítás vágyát. Az író gondolatmenetének összegzése annak az egyetemességnek az áhítása, mely lényegtelenné teszi a hasonló eredetű különbségtételeket s ennélfogva elkerülhetővé a sokféle értelmű fasizmust.


Szóval,én mindig meghajlok a kultúra teremtő ereje előtt.Gyönyörűek ezek a gondolatok.De nem gúnyolódni akarok most én itt,hanem megérteni.
Megkérdezhetnék mondjuk Palesztina népét,hogy mit gondol a szövegről.Biztos egyetértenek vele.
Nyilván a zsidóság is egy összetett,komplex,sokszínű réteg.A szöveg szerint egyértelműen felsőbbrendű faj.
Én már tizedjére teszem fel a kérdést:mi számít valójában antiszemitizmusnak?A Sartre-szöveg alapján antiszemita vagyok-e én?
Őszintén szólva lehet itt tudományoskodni.Ám ez a szöveg valószínűleg mosdatja a zsidókat.Nem olvastam az egészet,nagyon kevés részletet futottam át belőle.Sartre nem hiszem,hogy átlátta,hogy mondjuk mi lesz Izraelből.Vagy hogy a cionizmus milyen támadásokat indít a "fasiszták" ellen.
Ez a bekezdésnyi tartalmi ismertető számomra undorító.Mert egész egyszerűen nem igaz.Akikre igaz,azok meg nagyon kevesen vannak.
Karakterisztikus pozitív tulajdonságok?
A nem zsidók kisebbrendűségi érzése?
Önmegvetéstől való szorongása?

Fradista,segíts!!!
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 18:47


Ez egy híres mondás vagy egy mű címe?
Vádirat az antiszemitizmus ellen?Nem fejből tudom,utánanéztem.Az általad írt francia mondat pontos magyar jelentését nem tudom,és nem is találtam.
Állítólag egy szerencsétlenül fordított magyar címet adtak neki: Vádirat az antiszemitizmus ellen.
Biztos érdemes lenne elolvasni.Még árnyaltabban látnám a problémát.Néhány bekezdésbe beleolvastam,de számomra az a zsidó jellem mosdatása volt.Egyszer majd lehet,hogy elolvasom.Sok jót azonban nem várok tőle.
De az idézetet/műcímet nem ismertem,és még most sem igazán értem a vonatkozást.(Egy rövid FR-féle magyarázattal megelégednék.)

Xaba:amikor ilyeneket olvasok,mindig csak kattog az agyam,és "este forgolódok az ágyban".Előbb-utóbb lehull a lepel.De előrébb nem leszünk.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: fradista romanista Dátum: 2014.02.16. 16:20


zsolti írta:Fradista:ezt nem igazán értem,pedig szoktam veled együtt hahotázni.Ma már az dönt,hogy ki minek vallja magát.Pedig a származás a perdöntő.Simán cigánynak vallhatja magát bárki egyes pályázatok elnyerése miatt.
Ha pedig én nem tartom magam nácinak,de a mai közbeszédben annak számítok,hát legyen.Nyilván ez megér egy nagy hahotajelet: :lol:
Nem!Kettőt is: :lol: :lol:
.


ezek szerint nem hallottad még a híres mondatot. Réflexions sur la Question Juive . Jean-Paul Sartre, 1945
Avatar
fradista romanista
 
Hozzászólások: 8102
Csatlakozott: 2006.02.06. 17:52
Tartózkodási hely: BP XIV

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Xaba Dátum: 2014.02.16. 15:19


http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2014/0 ... -volt.html


Miért van az, hogy legtöbbször azok a nagy "leleplezők", akik kikerülnek ebből a közegből, akiket kirúgnak. Persze, szép a bosszú meg minden, de hol voltak addig, amíg ott dolgoztak? Addig nem volt baj az ilyesmi, igaz?
Ezután én is aranyat veszek, nem kenyeret.

http://www.vilaghelyzete.blogspot.ro/20 ... ak-es.html

Itt egy másik. Még nem olvastam végig, de biztosan érdekel titeket is.
No Totti
No party
Avatar
Xaba
 
Hozzászólások: 3366
Csatlakozott: 2009.02.23. 17:27

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 15:13


Azzal a mottóval adtam oda neki,hogy ne azért olvassa el,hogy megváltoztassa a véleményét,hanem azért,hogy lássa,hogy miért akarják büntetni az ellenoldalt.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Trigoria Dátum: 2014.02.16. 14:54


zsolti: szerintem nem fogja végigolvasni :(
de ne legyen igazam!
Úgy tűnik, nem érted: ez Róma!
"Azt kijelenthetjük, ha mi nem irányítjuk a játékot, attól még valaki fogja."
Avatar
Trigoria
Moderátor
 
Hozzászólások: 21031
Csatlakozott: 2005.06.19. 00:25
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 14:36


Ezt mondom/mondjuk,Xaba.
És a baloldalon most már mindenki belenyugodott újra Gyurcsányba,az SZDSZ-be,mindenbe.Most már az "összefogás" a lényeg.A gyűlölet.Ezek után van képe bárkinek a Jobbikot gyűlöletkeltőnek nevezni?
És ott vigyorog Sas Jóska,Vágó István és még egy csomó,a saját szakmájához egyébként jól értő balodali értelmiségi.És tapsolnak Gyurcsánynak.Rajongva.
Most már értem,hogy miért hangoztatja a Jobbik folyton,hogy a közéletet meg kell tisztítani a liberális slepptől.
Ha ők képtelenek a párbeszédre,akkor Vona se erőlködjön.
És a baloldali tanár kollégám mondata:"Felesleges balodali irodalomról és művészetről beszélni,mert jobboldali nincs."Az ilyen mondatok szíven csapnak engem,mondjuk ezt a fickót imádom,mert nagyon tisztességes tanárember.De akkor is...
(Most pénteken odaadtam neki a kurucinfós holovita első 30 oldalát a Perge Ottó-iratokból.Kinyomtattam neki.Először fog a kezében ilyet.Kíváncsi vagyok,mit szól majd hozzá. :) Mondtam neki,hogy ha egy kicsit is kedvel engem,akkor elolvassa.Hozzá fog látni.)
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Xaba Dátum: 2014.02.16. 14:18

No Totti
No party
Avatar
Xaba
 
Hozzászólások: 3366
Csatlakozott: 2009.02.23. 17:27

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 13:33


Fradista:ezt nem igazán értem,pedig szoktam veled együtt hahotázni.Ma már az dönt,hogy ki minek vallja magát.Pedig a származás a perdöntő.Simán cigánynak vallhatja magát bárki egyes pályázatok elnyerése miatt.
Ha pedig én nem tartom magam nácinak,de a mai közbeszédben annak számítok,hát legyen.Nyilván ez megér egy nagy hahotajelet: :lol:
Nem!Kettőt is: :lol: :lol:
Én egész életemben tisztességes,becsületes,szerény életet éltem,és fogok is.
Semmi hasznom nem fog származni abból sem,ha egyszer a Jobbik nyeri a választásokat.Mert nincs benne a génjeimben a haszon.
Hiszem,hogy jó úton járok még akkor is,ha néha "elszólom" magam.
És Virga,a Jobbik nem akarja betartani az EU-s szabályokat.Igaz.De az EU-s pénz sem kell nekik.Hogy Morvai és Gaudi Nagy felveszi az EP-s pénzeket...? Én is felvenném a helyükben.Mert nekik nem nyalni kell,hanem az ország érdekét nézni.Simán bólogathatnának ők is,mint a balos honatyáink.Szanyi biztos megteszi majd.Morvaiék is kőkeményen melóznak odakint,csak nem lyukat nyalnak,mint a többiek.Lépjünk ki! - szól az ukáz.
Lépjünk.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Trigoria Dátum: 2014.02.16. 13:25


Lassan én is belefáradok abba,hogy próbálok egyensúlyra törekedni;hogy próbálok minél több irányból tájékozódni;hogy próbálom megérteni és elfogadni mások érveit,
Na én ezen vagyok már túl :) Nem kell túl sokszor megkóstolni azt a kaját amit nem szeretek. Elég néhányszor, és már tudom, hogy nem szeretem, és nem kérek belőle többet. :wink:

ha annyira utálják az EU-t, akkor az eu parlamenti képviselőik, gondolom nem használják a parlamenti képviselőknek járó juttatásokat ugye?
hogy a viharba ne tennék? Brüsszelben is lehet (kell) harcolni az EU ellen, vagy a tisztességesebb EU-ért! És nem óhajtják ezt saját zsebből tenni - jogosan. Ez a munkájuk jelenleg. Ettől még ha kilépnénk az EU-ból akkor majd lesz másik munkájuk - itthon vélhetően.
Azt ne feledjük, hogy nem az az elsődleges cél, hogy kilépjünk az EU-ból, hanem az, hogy egy működőképesebb EU-t hozzunk létre. Csak ez utóbbira az esély 1% alatt van.
Úgy tűnik, nem érted: ez Róma!
"Azt kijelenthetjük, ha mi nem irányítjuk a játékot, attól még valaki fogja."
Avatar
Trigoria
Moderátor
 
Hozzászólások: 21031
Csatlakozott: 2005.06.19. 00:25
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: fradista romanista Dátum: 2014.02.16. 13:03


Ha az zsidó/cigány/piréz stb, akit annak tartanak, akkor el kell fogadni, hogy náci is az, akit annak tartanak :lol:
Avatar
fradista romanista
 
Hozzászólások: 8102
Csatlakozott: 2006.02.06. 17:52
Tartózkodási hely: BP XIV

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Virga Dátum: 2014.02.16. 12:17


Jó csak nekem ettől akkor is látszatpolitika érzésem van. Euszkeptikusságból a legnagyobb királyok a britek, akik akkor eu tagok, ha az nekik jó... És amikor meg ugye jön a többsebességes Európa, akkor meg mindenki kiakad (mert elég undorító gondolat). Szoval vicces, hogy a kozosseg penzet mindenki akarja, de a jatekazabalyokat mar senki nem szereti. NBr is eleg sziveren ahhoz, hogy ra ne vonatkozzon jo par szabalyozas, azonban ahhoz, hogy par millat kapjon az uniotol, mar nem annyira. Persze ertem en, hogy igy mukodik a vilag, de remelem megertitek, hogy miert undorodom tole
Avatar
Virga
 
Hozzászólások: 2344
Csatlakozott: 2005.05.19. 21:24
Tartózkodási hely: Lil' bronx

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 11:44


Tudom,azért határolódtam el magamtól.Mondjuk azért akkora lelkiismeret-furdalásom nincs.Ha bárki az országban nyíltan nácizhatja és becsmérelheti a hozzám hasonló gondolkodásúakat,ennyit én is megengedhetek magamnak.Néha.(Ezek a becsmérlések természetesen nem a fórumon történtek,itt nincs semmi gond.)Lassan én is belefáradok abba,hogy próbálok egyensúlyra törekedni;hogy próbálok minél több irányból tájékozódni;hogy próbálom megérteni és elfogadni mások érveit,és több helyen is csak gyalázkodással és nácizással találkozik az ember.Nem én elsősorban,hanem akik "nagyban" űzik a magamfajta gondolkodást.
Most már én sem fogom mindig visszafogni magam.Polkorrekt beszédnek helye nincs.A diplomatikusságnak vége.
Kampányidőszak van. :twisted:

Ja,igen,és az EU.Virga,te is tisztában vagy vele,hogy az EU-s intézményekben számos EU-szkeptikus politikus ül,akik megkapják a fizetésüket.
A cigányok is tőlünk kapják a pénzt,pedig utálnak minket.És lehetne ezt még sorolni.
A gázkamraszökevényt meg felejtsd el,ócska poén volt.
Amúgy is alsóbbrendű gój vagyok,fordított esetben ilyeneket egy felelős zsidó nem mondana rám.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Virga Dátum: 2014.02.16. 11:22


Amúgy a zászló dobáláshoz egy kérdés: ha annyira utálják az EU-t, akkor az eu parlamenti képviselőik, gondolom nem használják a parlamenti képviselőknek járó juttatásokat ugye?
Nekem ez a mondat most nagyon nem tetszett zsolti.
Avatar
Virga
 
Hozzászólások: 2344
Csatlakozott: 2005.05.19. 21:24
Tartózkodási hely: Lil' bronx

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.16. 09:03


Vágó Pityesz is biztosan az.Az anyja auscwitzi gázkamra-szökevény.
Ez utóbbi mondatomtól természetesen elhatárolódok,ám mióta Mel Gibsontól olvastam ezt a kifejezést,nem tudok betelni vele.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: calderoni Dátum: 2014.02.16. 08:57


zsolti írta:Én azt nem értem,hogy ezek a balodali hírességek miért adják a nevüket és az arcukat az Összefogáshoz:

zsolti, ez szinte mind zsidó. sas, farkasházi biztos, gondolom a többi is.
Avatar
calderoni
 
Hozzászólások: 1317
Csatlakozott: 2005.07.26. 10:46

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: torito9 Dátum: 2014.02.16. 05:58


Szervusztok!

Na, röviden körbenéztem... választási programokról.

Végre megjelent a Jobbik választási programja:

http://jobbik.hu/hireink/kimondjuk-mego ... ogram-2014

Az esélyegyenlőség jegyében :P mit is hoztak össze aaaa... az izék:

http://hu.mebal.eu/valasztasi-programok-egyutt-pm-mszp/

(vagy hát még folyamatban)

A magabiztos Fidesz még nem adott ki ilyen anyagot, ugye?

Mindegy, addig is itt a 2010-es program, amelyben sok kedves arcot viszontláthatunk :)
(ha tudták volna...)

http://static.fidesz.hu/download/481/ne ... a_8481.pdf

( egy kis akkori "elírás":
http://alfahir.hu/node/49259
) :)

Azt vettem észre mindenki nagyon szereti ezt a szöveget: "ha munka van, akkor minden van" :P Lehetnének kicsit fantáziadúsabbak is ;)

Jó tájékozódást ill. félretájékozódást!
"Omnes viae Romam ducunt."
Avatar
torito9
 
Hozzászólások: 389
Csatlakozott: 2013.11.25. 23:20
Tartózkodási hely: Kőszeg / Sopron

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Trigoria Dátum: 2014.02.16. 02:50


hát ez az
de ezzel nem fognak tudni nyerni sz.rt se
program nélkül, csábító gondolatok/ötletek nélkül? Már nincs akkora bázisuk amihez elég ennyi is.
De mindegy is, igazából nekem tök mindegy mit mondanak már. Nálam nem kérdés az x helye
Úgy tűnik, nem érted: ez Róma!
"Azt kijelenthetjük, ha mi nem irányítjuk a játékot, attól még valaki fogja."
Avatar
Trigoria
Moderátor
 
Hozzászólások: 21031
Csatlakozott: 2005.06.19. 00:25
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Virga Dátum: 2014.02.16. 00:11


Szerintem ez a választás inkabb az új választási rendszerről fog szólni. Vagyis inkáb arról, hogy hiába rak majd valaki mondjuk a kommunista pártra, gyakorlatilag a a fideszes jelöltre fog szavazni vele. Így egy kicsit "mókásabb" a dolog. Az összefogás kommunikációról annyit, hogy az egész összefogás a fidesz ellen jött létre. Nem is akar másokat megszólítani ez a beszéd, mint az említetteteket. Ha egy picit jobban visszagondolsz, cseppet sem meglepő hiszen 4 éve ugyanez folyt csak fordítva. Same shit, different day. Így kell nálunk választást nyerni. (Antipatikus)
Avatar
Virga
 
Hozzászólások: 2344
Csatlakozott: 2005.05.19. 21:24
Tartózkodási hely: Lil' bronx

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Trigoria Dátum: 2014.02.15. 23:48


tényleg arról fog szólni ez a választás ennek a két unszimpatikus pártnak a híveinél, hogy: (kéretik tájszólásban felolvasni! :) ) "Gyere anyjuk, rakjuk az x-et ide, hogy ne oda, és ne a másik mocsok banda nyerjen, és még véletlenül se rakjuk az x-et arra a fasiszta náci pártra. Úgy van a. Ott az x, ezzel is megvagyunk. Hol egy náci hadd üssem meg!".
Eközben a Jobbik szépen lassan erősödik, és olyan 8-12 év múlva talán nyerne is. De ennyi időnk nincs. :(

zsolti: a baloldal alatt biztos jobban ment nekik, ezért visszasírják. Minden a pénzről szól.
Úgy tűnik, nem érted: ez Róma!
"Azt kijelenthetjük, ha mi nem irányítjuk a játékot, attól még valaki fogja."
Avatar
Trigoria
Moderátor
 
Hozzászólások: 21031
Csatlakozott: 2005.06.19. 00:25
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Zsolti Dátum: 2014.02.15. 22:04


Én azt nem értem,hogy ezek a balodali hírességek miért adják a nevüket és az arcukat az Összefogáshoz:

Vágó István
Sas József
Gálvölgyi János
Parti Nagy Lajos
Farkasházy Tivadar...stb...

Ha ezek tényleg komolyan vennék a baloldali gondolkodást,akkor nem állnának ki emellett a fertő mellett.Pedig régen,mikor még mit sem foglalkoztam a politikával,jó néhányat kedveltem is közülük.Főleg Gálvölgyit.De nyilván ők is érdekértelmiségiek és Orbán-gyűlölők.Ez tartja őket össze,nem az eszme és a haladás gondolata.
Hányok tőlük,na.
Zsolti
 
Hozzászólások: 7654
Csatlakozott: 2006.07.28. 21:45

Re: Offtopic - politika, közélet

HozzászólásSzerző: Trigoria Dátum: 2014.02.15. 20:17


http://kuruc.info/r/26/123954/
na, lehet hogy Vona beszédében voltak "lényegtelen" dolgok, programpontok.
De kérdem én, ennek a csótánynak a beszédében mi volt az ami lényeges? Ezek alapján a régi elvakult fanatikusain és a fideszgyűlölőkön kívül mégis kire számítanak? :shock:
Úgy tűnik, nem érted: ez Róma!
"Azt kijelenthetjük, ha mi nem irányítjuk a játékot, attól még valaki fogja."
Avatar
Trigoria
Moderátor
 
Hozzászólások: 21031
Csatlakozott: 2005.06.19. 00:25
Tartózkodási hely: Budapest

ElőzőKövetkező

Vissza: Társalgó

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég